PRIVACY BELEID

Het Privacybeleid maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website die van toepassing zijn op deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A. en/of de door ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A. rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerde bedrijven (samen “ADVEO” genoemd), zoals het geval is voor ADVEO ESPAÑA S.A., ADVEO GLOBAL SERVICES S.L., CALIPAGE S.L., ADVEO FRANCE SAS, ADVEO DEUTSCHLAND GmbH, ADVEO ITALY SRL, ADVEO BELGIUM NV, ADVEO NEDERLAND BV en ADVEO DIGITAL SYSTEMS UNIPESSOAL LDA.

Adres: Calle Miguel Ángel, 11
C.P. 28010
Madrid.
CIF: A-28414811
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: dpo@adveo.com

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Wij raden u aan deze tekst door te nemen, en als u zich hebt geregistreerd en uw account of profiel raadpleegt, wordt u op de hoogte gesteld van de wijzigingen.


 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, worden hieronder beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens onder meer op de volgende manieren gebruiken:

 
CONTACTEN VIA HET INTERNET OF VIA E-MAIL

Welke gegevens verzamelen wij via het internet?

Wij kunnen gegevens verwerken over uw IP-adres, welk besturingssysteem en welke browser u gebruikt, en de duur van uw bezoek. Dit gebeurt anoniem.
Als u informatie aan ons verstrekt via het contactformulier, identificeert u zichzelf zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.
• Gevolg geven aan uw vragen of verzoeken.
• De gevraagde dienst beheren en uw verzoek beantwoorden of verwerken.
• Informatieverstrekking langs elektronische weg, die betrekking heeft op uw aanvraag.
• Verstrekking van commerciële informatie of informatie over evenementen langs elektronische weg, voor zover daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
• Uitvoering van internetanalyses en -verbeteringen met betrekking tot onze producten en diensten. • Onze commerciële strategie verbeteren.

 
Aanvaarding en toestemming van de betrokkene: In gevallen waar het nodig is om een formulier in te vullen en op de knop 'Verzenden' te klikken om een verzoek in te dienen, impliceren deze acties noodzakelijkerwijs dat u op de hoogte bent gebracht en uitdrukkelijk instemt met de inhoud van de bepaling in de bijlage bij het formulier in kwestie, of met het privacybeleid.
In al onze formulieren staat het symbool * bij verplichte velden. Als u deze velden niet invult, of als u het selectievakje ter aanvaarding van het privacybeleid niet aanvinkt, is het verzenden van de informatie niet toegestaan.

 
CONTACT VIA NIEUWSBRIEVEN

Welke gegevens verzamelen wij via de nieuwsbrieven?

Via het internet kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrieven door een e-mailadres op te geven waar deze Nieuwsbrieven naartoe gezonden mogen worden.
We slaan alleen uw e-mailadres op in onze database en sturen u geregeld e-mails, totdat u vraagt om geen e-mails meer te ontvangen. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden, die ook wordt vermeld in elke communicatie. Het doel van deze verwerking is:
• De gevraagde dienst beheren.
• Informatieverstrekking langs elektronische weg, die betrekking heeft op uw aanvraag.
• Verstrekking van commerciële informatie of informatie over evenementen langs elektronische weg, voor zover daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
• Analyseren en verbeteren van mailings om onze bedrijfsstrategie te verbeteren.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de aanvaarding en toestemming van de betrokkene: In de gevallen waar u zich inschrijft, moet u eerst een selectievakje aanvinken ter aanvaarding van de voorwaarden, voordat u op de knop 'Verzenden' kunt klikken. Hiermee geeft u aan dat u op de hoogte bent gebracht en uitdrukkelijk uw toestemming geeft om de nieuwsbrief te ontvangen.
Als u het selectievakje ter aanvaarding van het privacybeleid niet aanvinkt, is het verzenden van de informatie niet toegestaan.

 
KLANTEN

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

• Een budget opstellen en controleren door middel van communicatie tussen beide partijen.
• Informatieverstrekking langs elektronische weg, die betrekking heeft op uw aanvraag.
• Verstrekking van commerciële informatie of informatie over evenementen langs elektronische weg, voor zover daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
• De administratieve, communicatie- en logistieke diensten van de Verantwoordelijke beheren.
• Facturatie en aangifte van belastingen.
• De overeenkomstige transacties uitvoeren.
• Follow-up en inning.

 

KWALITEITSONDERZOEK
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

• Beoordelen van de kwaliteit van de dienstverlening
De rechtsgrondslag is de uitdrukkelijke toestemming van de respondent.
 

LEVERANCIERS
Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens van leveranciers?

• Informatieverstrekking langs elektronische weg, die betrekking heeft op uw aanvraag.

• Verstrekking van commerciële informatie of informatie over evenementen langs elektronische weg, voor zover daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

• De administratieve, communicatie- en logistieke diensten geleverd door de Verantwoordelijke beheren.

• Facturatie.

• De overeenkomstige transacties uitvoeren.

• Facturatie en aangifte van belastingen.

• Follow-up en inning.

De rechtsgrondslag is de aanvaarding van een contractuele relatie, of anders uw toestemming om contact met ons op te nemen of uw producten aan te bieden op welke wijze dan ook.
 

AANDEELHOUDERS EN INVESTEERDERS

Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens van aandeelhouders en investeerders?

• Organisatie van de acties die nodig zijn om het doel van de onderneming te bereiken.

• Het interne beheer en wettelijke naleving daarvan.

• Oproepen tot het houden van vergaderingen.

• De overeenkomstige transacties uitvoeren.

• Aangifte van belastingen.

De rechtsgrondslag is contractueel, de aanvaarding van een overeenkomst tot koop of verkoop van aandelen of dergelijke, of participatie in de oprichting van de vennootschap.

CONTACT VIA SOCIALE NETWERKEN

Welke gegevens gebruiken wij van sociale netwerken?

• Gevolg geven aan uw vragen of verzoeken.
• De gevraagde dienst beheren en uw verzoek beantwoorden of verwerken.
• Contact leggen met u en een gemeenschap van volgers creëren.
De rechtsgrondslag die de verwerking rechtvaardigt, is de aanvaarding van een contractuele relatie in de context van het sociale netwerk in kwestie, en in overeenstemming met het integrale privacybeleid van het netwerk.

 

Hoelang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij kunnen uw gegevens alleen raadplegen of annuleren als we ingelogd zijn met een specifiek profiel. We verwerken uw gegevens zolang u ons volgt, 'vriend' van ons bent, of klikt op knoppen als 'vind ik leuk' of 'volgen'.
Elke correctie van uw gegevens of beperking van de ontvangst van informatie of publicaties dient te gebeuren via uw profiel- of gebruikersinstellingen op het sociale netwerk zelf.

 
SOLLICITANTEN

Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens vervat in uw cv?

• Organisatie van selectieprocedures voor de rekrutering van werknemers.
• U uitnodigen voor sollicitatiegesprekken en uw kandidatuur evalueren.
• Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunnen we uw gegevens doorgeven aan bedrijven waarmee wij samenwerken of gelieerd zijn, met als enige doel u te helpen een betrekking te vinden.
• Als u het selectievakje ter aanvaarding van het privacybeleid aanvinkt, geeft u ons uw toestemming om uw sollicitatie toe te wijzen aan de entiteiten die deel uitmaken van de bedrijvengroep, met als doel u op te nemen in hun selectieprocedures.

Wij delen u eveneens mee dat wij één jaar na de ontvangst van uw curriculum vitae zullen overgaan tot de veilige vernietiging ervan.
De rechtsgrondslag is uw ondubbelzinnige toestemming, door ons uw cv toe te sturen.


Verwerken wij ook persoonsgegevens van derden?

Nee; in de regel verwerken wij alleen de gegevens die mensen over zichzelf verstrekken. Als u gegevens van derden aan ons verstrekt, moet u deze personen hiervan eerst op de hoogte stellen en om toestemming vragen. Doet u dit niet, dan ontheft u ons van elke aansprakelijkheid voor de schending van deze voorwaarde.

En gegevens van minderjarigen?
Wij verwerken geen gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar. Verstrek ons dan ook geen gegevens over uzelf als u jonger bent, of over derden als zij jonger zijn. ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A. wijst elke aansprakelijkheid voor schending van deze bepaling van de hand.

Voeren wij communicatie via elektronische weg?
Dit gebeurt alleen om uw verzoek te beheren, als dit kanaal behoort tot de door u opgegeven manieren waarop wij contact met u mogen opnemen.Als wij commerciële boodschappen naar u sturen, dan gebeurt dat alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij?
U hoeft zich geen zorgen te maken: Wij hebben gezorgd voor een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken, en we hebben alle middelen en technische maatregelen ingevoerd die volgens de huidige stand van de technologie voor ons beschikbaar zijn om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van persoonsgegevens te voorkomen.

Aan wie worden uw gegevens overgemaakt?
ADVEO is een wereldwijde organisatie. Bijgevolg stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens binnen de ADVEO-bedrijvengroep delen en doorsturen naar landen waar wij datacenters hebben of waar wij actief zijn. In deze gevallen zal ADVEO de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met wat is beschreven in onderhavig document en conform alle toepasselijke wetgeving.

Als internationaal bedrijf heeft ADVEO diverse websites in verschillende landen. Alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt of die op een andere manier is geregistreerd via een van onze sites, in welk land dan ook, kan elektronisch worden verzonden naar de server van een van de sites van een ander land. Wij beschermen uw privacy in andere landen door ervoor te zorgen dat alle ADVEO-sites onderworpen zijn aan de principes voor gegevensbescherming uiteengezet in deze verklaring.

De bedrijven van ADVEO Group kunnen internationaal informatie delen om aanvragen en bestellingen te verwerken, om onze producten en diensten te verbeteren, alsook om de hogervermelde informatie te verwerken en op te slaan.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens is het gerechtvaardigde belang van ADVEO bij de doorgifte van persoonsgegevens binnen de groep voor administratieve doeleinden, gezien de consolidatie van de organisatie als een bedrijvengroep.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve waar dat wettelijk verplicht is. Concreet zullen de Spaanse belastingdienst en banken of elke andere financiële entiteit in kennis worden gesteld voor het innen van de geleverde dienst of het aangeschafte product, alsook de partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
Als u voor een aankoop of betaling kiest voor een bepaald(e) toepassing, website, platform, bankkaart of enige andere online dienst, worden uw gegevens overgedragen naar het desbetreffende platform, of behandeld in uw omgeving, altijd met maximale beveiliging.
Op onze aanvraag kan het bedrijf dat de website ontwikkelt en in stand houdt en/of het hostingbedrijf toegang krijgen tot onze website. Zij zullen gebonden zijn door een dienstverleningscontract dat vereist dat zij hetzelfde niveau van privacy handhaven als wij.
Elke internationale overdracht van gegevens bij het gebruik van Amerikaanse toepassingen zal onderworpen zijn aan de “Privacy Shield”-overeenkomst, die garandeert dat Amerikaanse softwarebedrijven handelen in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving inzake gegevensbescherming.

 
Welke rechten hebt u?
• Het recht om te weten of wij uw gegevens verwerken of niet.
• Recht van inzage in uw persoonsgegevens.
• Recht op rectificatie van uw gegevens als ze onjuist zijn.
• Het recht om te verzoeken dat uw gegevens verwijderd worden als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of als u uw toestemming intrekt.
• Het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt, in sommige gevallen, waarbij wij ze alleen nog bewaren in overeenstemming met de geldende regelgeving.
• Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, die u in een gestructureerd, algemeen gebruikt of mechanisch formaat kunnen worden verstrekt. Indien u dat wenst, kunnen we ze doorsturen naar de nieuwe beheerder die u aanwijst. Dit kan alleen in bepaalde gevallen.
• Het recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse instantie voor gegevensbescherming of een bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat we u niet correct hebben behandeld.
• Het recht om uw toestemming voor een door u goedgekeurde verwerking te allen tijde in te trekken.

 
Als u informatie wijzigt, vragen wij u ons hierover in te lichten, zodat wij uw gegevens kunnen bijwerken.


Wilt u een formulier voor het uitoefenen van uw rechten?

• Wij hebben formulieren voor de uitoefening van uw rechten; vraag ernaar via e-mail, of gebruik indien gewenst de formulieren opgesteld door de Spaanse instantie voor gegevensbescherming of door derden.
• Deze formulieren moeten elektronisch worden ondertekend of vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs.
• Als iemand namens u handelt, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen, of het document ondertekenen met uw elektronische handtekening.
• De formulieren kunnen persoonlijk worden ingediend, of per post of e-mail worden verstuurd naar het adres van de verantwoordelijke persoon vermeld aan het begin van dit document.

Hoelang duurt het om een verzoek tot de uitoefening van uw rechten te beantwoorden?
Dat hangt af van het recht, maar niet meer dan een maand na uw verzoek, of twee maanden als het onderwerp zeer complex is en we u ervan op de hoogte hebben gebracht dat we meer tijd nodig hebben.

Verwerken wij cookies?
Als wij andere soorten cookies gebruiken die niet noodzakelijk zijn, kunt u het Cookiebeleid raadplegen via de hyperlink op de homepagina van onze website.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?
• Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u verbonden blijft met ons.
• Als u de verbinding verbreekt, worden de persoonsgegevens die voor elk doel werden verwerkt gedurende de wettelijk voorziene termijnen bewaard, met inbegrip van de periode waarin een rechter of rechtbank ze kan opvragen, rekening houdend met de verjaringstermijn voor rechtszaken.
• De verwerkte gegevens worden bewaard tot de bovengenoemde wettelijke termijnen verstrijken, of zolang er een wettelijke verplichting tot bewaring bestaat, of, als deze wettelijke termijn niet bestaat, totdat de betrokkene verzoekt de gegevens te verwijderen of besluit de verleende toestemming in te trekken.
• Wij zullen alle informatie en communicatie met betrekking tot uw aankoop of de levering van onze dienst bewaren zolang de garanties van de producten of diensten lopen, om eventuele klachten te kunnen behandelen.