Wettelijke informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE BEPALINGEN

WIE ZIJN WIJ

ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A. met de btw-registratiecode A-28414811 en statutaire zetel in Calle Miguel Angel, 11, 2010 Madrid (Spanje); geregistreerd in het bedrijvenregister van Madrid in volume 25.523 van het boek van vennootschappen, folio 114, pagina M-8123. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via secretariageneral@adveo.com. Tenzij een bepaalde website eigen voorwaarden hanteert, gelden deze voorwaarden voor alle websites die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A. en/of bedrijven die direct of indirect bestuurd worden door ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A. (samen ‘ADVEO’). Het gaat hierbij met name om ADVEO ESPAÑA S.A., ADVEO FRANCE S.A.S., ADVEO DEUTSCHLAND GmbH, ADVEO ITALY S.R.L., ADVEO BELGIUM N.V., ADVEO NETHERLANDS B.V., ADVEO DIGITAL SYSTEMS UNIPESSOAL LDA en UNIPAPER ANDORRA S.A.

PROFESSIONELE GEDRAGSCODES

ADVEO en zijn medewerkers zijn gebonden aan de interne regels van behoorlijk bestuur en zijn ethische gedragscode. Beide zijn beschikbaar op www.adveo.com

REGISTRATIE VOOR DE DIENSTEN ALS EEN GEREGISTREERDE GEBRUIKER

Iedereen die de website www.adveo.com raadpleegt, krijgt automatisch de status van GEBRUIKER. Dit houdt bovendien in dat de GEBRUIKER alle GEBRUIKSVOORWAARDEN volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt, zonder afbreuk te doen aan bepaalde specifieke voorwaarden die vereist zijn in het geval dat de GEBRUIKER een van de aangeboden goederen of diensten wil aankopen. De levering van de dienst van de portal is gratis. Toch behoudt ADVEO zich het recht voor om de voorafgaande registratie door de GEBRUIKER als voorwaarde te stellen om toegang te verlenen tot sommige diensten. Deze registratie vindt plaats door het gebruikersregistratieformulier in te vullen dat beschikbaar is voor iedereen die zich wil inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.adveo.com. Bij de inzameling en de verwerking van de gegevens die nodig zijn om het registratieformulier in te vullen, gelden de bepalingen in het hoofdstuk over veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Om de website www.adveo.com te kunnen verbeteren, behoudt ADVEO zich het recht voor om de presentatie, de configuratie, de technische specificaties, de inhoud en de diensten van de websites op elk moment en zonder kennisgeving aan de GEBRUIKERS te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Ook behoudt ADVEO zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze gebruiksvoorwaarden en aan alle andere specifieke voorwaarden die op www.adveo.com te vinden zijn.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om correct gebruik te maken van de inhoud en diensten op www.adveo.com, die onder geen beding mogen worden gebruikt voor onwettige doeleinden of doeleinden die mogelijk in strijd zijn met de openbare orde, de verdediging van het land of de volksgezondheid. Bij elk gebruik van de inhoud en diensten moet de GEBRUIKER de beginselen vermeld in bovenstaande alinea respecteren. GEBRUIKERS die deze website raadplegen, krijgen uitdrukkelijk de toestemming om alle informatie op de website te bekijken, te downloaden of er particuliere reproducties van te maken op hun eigen computersystemen, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik. Ze mogen niet aan derden worden uitgeleend of overgedragen. De GEBRUIKER mag de inhoud of een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden niet gebruiken om eender welke activiteit uit te voeren die terecht of onterecht schade toebrengt aan het imago van ADVEO, die het marktaandeel van ADVEO kan doen afnemen of die op welke wijze dan ook zijn concurrenten kan bevoordelen. Daarnaast mag de GEBRUIKER de website en in het bijzonder eender welke informatie die is verkregen via de website niet gebruiken om reclame te verzenden, boodschappen voor directmarketingdoeleinden of andere commerciële doeleinden te versturen of ongevraagde berichten te sturen naar groepen van mensen (ongeacht het doel). Evenmin mag de GEBRUIKER zulke informatie verkopen of op welke manier dan ook verstrekken. De GEBRUIKER mag onder geen beding links (‘links’) creëren vanaf eender welke toegankelijke ruimte op het internet en de portal, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De GEBRUIKER gaat ermee akkoord om de website niet te reproduceren, kopiëren en verspreiden, om geen openbare toegang tot de website toe te staan door middel van eender welke vorm van openbare communicatie en om de website niet te transformeren of wijzigen, behalve zoals toegestaan is door de eigenaar van het copyright of anderszins door de wet. De GEBRUIKER is aansprakelijk voor elke schade die ADVEO mogelijk lijdt met betrekking tot of als gevolg van een schending van de hierboven vermelde verplichtingen en alle andere verplichtingen die zijn opgenomen in deze wettelijke bepalingen en/of die worden opgelegd door de wet in verband met het gebruik van de website. ADVEO streeft er te allen tijde naar om de toepasselijke wetten na te leven en heeft het recht om naar eigen goeddunken de toegang tot de website stop te zetten of om de GEBRUIKER van de website buiten te sluiten als er reden is om te vermoeden dat de GEBRUIKER direct of indirect deelneemt aan eender welke misdaad of overtreding die strafbaar is onder het Spaanse strafrecht. Hetzelfde geldt als ADVEO gedragingen opmerkt die volgens ADVEO niet stroken met deze wettelijke bepalingen, met de wet en met de regels die ADVEO heeft vastgelegd, of gedragingen die het imago, de geloofwaardigheid en/of de reputatie van ADVEO zouden kunnen beschadigen. .

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De intellectuele- en industriële-eigendomsrechten opgenomen in de webpagina’s van www.adveo.com, hun grafische ontwerp en hun computercodes, inclusief de handelsnamen, merken en onderscheidende tekens, zijn het eigendom van ADVEO, tenzij wordt vermeld dat ze eigendom van een ander zijn. Elke reproductie, verspreiding, commercialisering of wijziging van hun inhoud waarvoor de eigenaren niet uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven, vormt een inbreuk op de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten die worden beschermd door de wet. Elke inbreuk op de beperkingen of verbodsbepalingen zoals verwoord in de voorgaande paragraaf wordt beschouwd als een schending van de intellectuele-eigendomsrechten van ADVEO. Zo’n inbreuk zal aanleiding geven tot de daartoe vastgestelde wettelijke verantwoordelijkheden en kan als dusdanig worden vervolgd door ADVEO, dat het recht heeft om de bijbehorende administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke procedures op te starten. De GEBRUIKER mag gebruikmaken van de informatie over de producten en diensten van ADVEO die op de website kan worden gedownload, op voorwaarde dat (1) er geen bericht van eigendom van zulke documenten verwijderd wordt, (2) er zonder de voorafgaande toestemming van ADVEO geen kopieën van worden gemaakt of gepubliceerd op eender welke computer, op eender welk netwerk of op enige andere manier, (3) de informatie niet gewijzigd wordt en (4) er geen bijkomende verklaringen of garanties met betrekking tot deze documenten worden gemaakt. .

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

ADVEO wil geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie van u ontvangen via onze website. Hou er rekening mee dat alle informatie of materialen die u naar ADVEO stuurt als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door ADVEO informatie of materialen te bezorgen, geeft u ADVEO onbeperkt en onherroepelijk de toestemming om dat materiaal of die informatie te kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden, verspreiden, openbaar te tonen, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en ze op een andere wijze vrij te gebruiken. U aanvaardt bovendien dat ADVEO alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons bezorgt vrij mag gebruiken voor eender welke doeleinden. Wij zullen uw naam niet vrijgeven of op een andere wijze het feit openbaar maken dat u ons materialen of andere informatie hebt bezorgd, behalve wanneer: (a) we toestemming krijgen om uw naam te gebruiken; of (b) we u eerst informeren dat de materialen of andere informatie die u via een bepaald gedeelte van deze website indient, zal worden gepubliceerd of anderszins met uw naam erop zal worden gebruikt; of (c) we daartoe wettelijk worden verplicht. Informatie die u naar ADVEO verstuurt om producten of diensten te ontvangen en waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid. Lees de rubriek ‘Privacybeleid’ voor meer informatie over het privacybeleid van ADVEO.

GARANTIEDISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De toegang tot en het gebruik van de pagina’s op www.adveo.com gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de gebruiker. ADVEO geeft geen garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid en betrouwbaarheid van de informatie op de pagina’s op www.adveo.com. Daarom is ADVEO niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die of enig verlies dat (zogenaamd) veroorzaakt is door of ontstaan is in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via de website. ADVEO staat niet garant voor en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit:
1) onderbrekingen van de werking van www.adveo.com, met inbegrip van het onjuiste gebruik van de webpagina’s;
2) het gebrek aan nut, geschiktheid of relevantie van de inhoud en diensten die worden aangeboden op www.adveo.com met betrekking tot de resultaten en verwachtingen van de GEBRUIKER;
3) de aanwezigheid van virussen of programma’s in de computer van de GEBRUIKER of als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de diensten die derden leveren via www.adveo.com;
4) de toegang door onbevoegde derden tot de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden van toegang en gebruik voor GEBRUIKERS van www.adveo.com;
5) nalatigheid, verlies van inkomsten, verloren winsten, verlies van goodwill, verlies van gebruik, verlies van gegevens enz. voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van www.adveo.com, en dit onder geen enkele omstandigheid.
ADVEO behoudt zich het recht voor om de presentatie, de configuratie, de technische specificaties, de inhoud en de diensten van de websites op elk moment en zonder kennisgeving aan de GEBRUIKERS te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, en dit voor eender welke reden. ADVEO is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de nauwkeurigheid, de geldigheid en de betrouwbaarheid van informatie, inhoud of materiaal op deze website of op een gelinkte website. ADVEO doet redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op te nemen in deze website. Toch geeft ADVEO geen enkele garantie of doet ADVEO geen verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. ADVEO aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van onze website. ADVEO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud en/of informatie die door derden op www.adveo.com wordt geplaatst. Deze website kan links bevatten naar externe websites en naar informatie die op dergelijke externe websites wordt aangeboden door partners van ADVEO, externe producenten en/of dienstverleners. ADVEO is niet aansprakelijk voor de inhoud van eender welke gelinkte website, noch voor wijzigingen aan of updates van dergelijke sites. U gaat er bovendien mee akkoord dat ADVEO niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade die of enig verlies dat (vermeend) wordt veroorzaakt door of ontstaat in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via eender welke gelinkte website. Eender welke artikels, informatie, gegevens, code, tekst, software, documentatie, illustraties, afbeeldingen, marketingmaterialen, filmpjes, foto’s, berichten of posts op eender welk forum, wiki of blog op www.adveo.com (‘inhoud’), ongeacht of deze openbaar gepost werden of privé verstuurd werden, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die de inhoud levert.

COOKIES

www.adveo.com maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden om de navigatie op de website te vergemakkelijken, om de website efficiënter te laten werken en om de diensten op de website af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de GEBRUIKERS. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies de rubriek ‘Privacybeleid’.

RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN GELDENDE WETGEVING

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de bepalingen van de Spaanse wetgeving. Elk geschil dat ontstaat door deze gebruiksvoorwaarden, wordt beoordeeld door de Spaanse gerechtshoven in Madrid, die hier exclusief bevoegd voor zijn. De partijen doen uitdrukkelijk afstand van eender welke andere gerechtshoven.